شما آفلاین هستید...

امتیازات و سطح نشان موفقیت تیم های شرکت کننده در مرحله دوم مسابقه کتر(مرداد1401)

1401/6/13

امتیازات و سطح نشان موفقیت تیم های شرکت کننده در مرحله دوم مسابقه کتر(مرداد1401)

 

تیم های شرکت کننده در مسابقه کتر پایه هفتم

 

تیم های شرکت کننده در مسابقه کتر پایه هشتم

 

تیم های شرکت کننده در مسابقه کتر پایه نهم

 

تیم های شرکت کننده در مسابقه کتر پایه دهم

تیم های شرکت کننده در مسابقه کتر پایه یازدهم

 

 

 

همه خبرها