شما آفلاین هستید...

در باره ما

خانه ریاضیات چیست؟


هدف از ایجاد خانه ریاضیات، به وجود آوردن مرکزی علمی برای شناسایی و بررسی مسائل آموزشی، شناساندن جایگاه واقعی علوم ریاضی، آمار وکامپیوتر در توسعه پایدار کشور، ارائه الگوهای مناسب آموزش ضمنی دانش آموزان، آماده سازی دبیران و آموزگاران برای تدریس درست ریاضی برای درک مفاهیم به جای حفظ کردن، آموزش کارگروهی و استفاده از ریاضیات در زندگی روزمره و درک مفاهیم ریاضی با استفاده از ابزارهای آموزشی و یادگیری روشهای حل مسأله، ایجاد روحیه کار تیمی در بین دانش‌آموزان و  تقویت چهره های با استعداد با روشهای گوناگون از جمله مسابقات، ادامه شکستن دیوار بین معلمان و اساتید دانشگاهها، تقویت پژوهش بین معلمان، ایجاد روحیه کارآفرینی و تقویت پژوهشهای بین رشته ای در بین دانشجویان است.
خانه ریاضیات محملی است برای ترویج علوم ریاضی بین دانش آموزان، دانشجویان و شهروندان دیگر و شناساندن توانمندی جوانان به جامعه، ایجاد ارتباطات بین المللی به منظور شناسایی تاریخ تمدن ایرانی - اسلامی از یک سو و فراهم آوردن امکان مسافرت دانشمندان ایرانی غیر مقیم و ریاضی دانان دیگر به ایران، جهت بهره گیری دانشگاهیان و معلمان از آنان و تبادل علمی و انجام تحقیقات بین المللی برای شناسایی توانمندیها و معرفی تمدن ایرانی اسلامی در سطح جهان.
خانه های ریاضیات به صورت نهادهای غیردولتی و غیر انتفاعی تلاش میکنند کمبودهای آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را با شناسایی و ارائه الگوی مناسب برای رفع آنها، موجب ترویج علم و توسعه علوم ریاضی همراه با آموزش زندگی برای نوجوانان ،  جوانان و معلمان باشند.


تاریخچه:


نخستین خانه ریاضیات در بهمن ماه 1377، به عنوان یکی از طرح های ستاد ملی سال جهانی ریاضیات (2000 میلادی) در اصفهان تأسیس گردید. در سالهای 1378 و 1379 چندین خانه ریاضیات دیگر در شهرهای نیشابور، تبریز، کرمان، یزد، بابل و خمین  شروع به فعالیت نمودند. این خانه ها پس از امضاء یک تفاهمنامه بین ستاد و یک از ارگانهای محلی که حمایت اصلی از خانه ریاضیات را بر عهده میگرفت راه اندازی می شدند، برای نمونه شهرداری اصفهان به عنوان حامی اصلی تعهد نمود که فضا و بودجه مناسب در اختیار خانه ریاضیات اصفهان قرار دهد و ستاد نیز نظارت علمی مناسب را بر فعالیت های خانه داشته باشد.
پس از اتمام سال جهانی ریاضی و به پایان رسیدن مأموریت ستاد ملی سال جهانی ریاضی، مدیران خانه های ریاضیات با همفکری یکدیگر و مذاکره با معاونت پژوهشی وزارت علوم، اقدام به تأسیس انجمن علمی به نام "انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران" در سال 1382 نمود که از این تاریخ به بعد مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد خانه ها را عهده دار گردید.